BÖLÜM – Kuruluş Hükümleri

MADDE 1) Yasalar ile bu resmi senet hükümleri uyarınca -yönetilmek ve kamuya yararlı hizmetler sunmak üzere “Türkiye Futbol Vakfı (TFV)” kurulmuştur. Vakfın kısaltılmış adı; TFV’dır. Vakıf her türlü işlemde kısaltılmış adını kullanabilir. İzleyen maddelerde Vakıf kısa adı ile anılmıştır.

MERKEZ VE ŞUBELER

MADDE 2) Vakfın ikametgahı İstanbul’dadır. Vakıf gerektiğinde mevzuat bütünlüğüne uymak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir şubevetesilci yetki görevleri bir yönetmelikle belirlenir.

AMAÇ VE HİZMET KONULARI

MADDE 3) Vakfın amacı, “ Türk Futbolu ile ilgili her düzeyde eğitim ve çağdaş gelişmeyi sağlamak, Türk insanına futbolu sevdirmek, gençleri futbol oynamaya özendirmek; bir spor branşı olarak futbolun teorik ve pratik eğitimine katkıda bulunmak; futbola her düzeyde hizmet vermiş insanların eğitimleri, sosyal ve ekonomik açıdan desteklenmeleri, sağlık sorunlarının çözülmesi ve bakıma muhtaç futbol adamlarının bakımını yapmak, yaptırmak için çalışmak ve bu konuda yatırımda bulunmak; Türk futboluna her türlü maddi ve manevi yardımlarda bulunmak “ olup hizmet konulan aşağıda gösterilmiştir.

3.1) Dünya futbolunun teknik açıdan gelişimine ilişkin çalışmaları izleyerek ülkemizde gereken uygulamaların kısa bir zamanda yapılmasını sağlayacak öğretici, tanıtıcı ve geliştirici çalışmalar yapmak, teorik ve uygulamalı müsabakalar ve seminerleri ile Milli takımlar düzeyinde olmak üzere her türlü futbol organizasyonları düzenlemek, düzenlenen organizasyonlara katılmak,

3.2) Her türlü eğitim düzeyindeki okullarda ve üniversitelerde futbolu sevdirmeye ve gençlerimizi oynamaya özendirici programların uygulanması girişimlerinde bulunmak; yarışmalar düzenlemek, ödüller ve armağanlar vermek, araç ve gereç yardımlarında bulunmak, eğitici tesisler yapmak ve kiralamak,

3.3) Türk Futbolunun malzeme, araç ve gereç ile istihdam gereksinimlerini, her türlü futbol müsabakalarının gerektirdiği giderleri karşılamak; bu maksatla Türkiye Futbol Federasyonu ve futbolun katmanları ile işbirliği içinde bulunmak.

3.4) Türk Futboluna kaliteli eleman sağlamak amacıyla yurtiçi ve yurdışı öğrenim ve ihtisas kursları vermek ve kurslar açmak; futbola yeteneği olan gençlere burs vermek ve bu şekilde gençleri futbol oynamaya teşvik etmek; gençlerin eğitilmesi ve futbol konusunda bilgilendirilmesi amacıyla kurs, seminer ve benzeri toplantılar düzenlemek,

3.5) Türk Futboluna ilişkin sorunlar doğrultusunda Dünya futbolu düzeyindeki gelişmeler de göz önünde tutularak çözümleyici araştırma ve incelemelerde bulunmak; uygulamalara ilişkin program ve belgeleri getirtmek, üzerinde açıklayıcı çalışmalar yapmak, varılan sonuçları Türk Futbolunun hizmetine sunmak,

3.6) Amaç ve hizmet konularına yönelik broşür, bülten, video kaseti, cd, film, dergi, e- dergi, gazete, e-gazete, web sayfası, katalog ve kitap yayınlamak; konferans, panel, sempozyum, açık oturum, forum, sergi, futbol yaz kampları ve okulları, şenlikler, turnuvalar, anma günleri, yarışmalar, festival ve bilimsel toplantılar düzenlemek,

3.7) Futbolcuların, antrenörlerin, hakemlerin ve futbolla ilgili diğer hizmet personelinin kaza, hastalık ve ölüm hallerinde acil yardımda bulunmak. İlaç, kan ve serum gibi tıbbi malzeme sağlamak, sağlık yardımı yapmak. Her türlü sosyal ve ekonomik katkıda bulunmak

3.8) Futbol ile ilgili kuruluşlarda birlikte oyuncu, antrenör, hakem ve profesyonel yönetici ile hizmet personeli yetiştirilmesi konularında eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,

3.9) Vakfın gelirini arttırmak ve üyelerinin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için vakfın amaç ve mevzuatına uygun ticari, iktisadi, sosyal işletmeler ve tesisler kurmak, mağazalar açmak her türlü sigorta acenteliği ve aracılığı yapmak, yaptırmak;

3.10) Vakıf üyelerine ve futbola gönül ve emek vermiş kişilere hastalık, kaza, ölüm gibi hallerde yardımcı ve ihtiyaç duyulan benzer durumlarda maddi manevi yardımlar yapmak,huzur evi ve bakım evleri kurmak ve kurulmasına destek olmak,konuyla ilgili olarak devlet güvenceli sigorta şirketleriyle işbirliği yapmak.Vakıf olarak muhtaç durumdaki üyelere ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak, ve tüm bu amaçlan gerçekleştirmek için ilgili vakıflarlave kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak suretiyle imkan sağlamak, amaç ve hizmet konularının gerektirdiği diğer işlem ve çalışmaları yapmak.

VAKFIN MALVARLIĞI

MADDE 4) Vakfın kuruluşundaki malvarlığı, Vakfedenlerin özgüledikleri Türk Lirasıdır. Kuruluştan soma malvarlığına eklenmesi koşulu ile yapılacak bağışlar, Vakfın malvarlığına eklenir.

HUKUKSAL İŞLEMLER YETKİSİ

MADDE 5) Vakıf, amacına ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal ya da gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollar ile mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve Vakfın amacı gerektirdiğinde bunları değerlendirip satmaya, Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izinler alındığında yuıtdışındaki vakıflar ile işbirliği yapmaya amaçlarına harcayacağı gelirlerini arttırmak için para ya da malvarlığına giren değerlerle şirketlere katılmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, siikna, üst rehin ipoteği gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehini dahil her türlü güvenceleri almaya, geçeri banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularım gerçekleştirmek için gereğinde ödünç almaya, kefalet ve diğer güvenceleri vermeye, Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve Vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, bunları doğrudan ya da denetim altında bir işletmeciye işlettirmeye Vakfın amaç ve hizmet konularında birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme,inşaat ve benzeri sözleşmeler yapmaya Türk Medeni Kanunu’nun 48,maddesinde belirtildiği üzere İzinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ve 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ile yasaklanan yönlerde ve maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN ORGANLARI
MADDE 6)Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.
6.1) Mütevelli Heyet
6.2) Yönetim Kurulu
6.3) Denetim Kumlu

MÜTEVELLİLER
MADDE 7)Vakfın mütevellileri aşağıda gösterilmiştir
7.1) Vakıf Resmi Senedinde vakfedenler olarak adları yazılı gerçek ve tüzel kişiler.
7.2) Sporla görevli Devlet Bakanı, Gençlik ve Spor Genel Müdürü.
7.3) Görevleri devam ettiği sürece Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri,
7.4)
Vakfa sonradan Vakfın amaçlarıyla ilgili faaliyetleri ve vakfa katkıları nedeniyle gerçek ve tüzel kişiler, yönetim kurulu tarafından bir yılda sayıları mütevelli üye sayısının %20’sini aşmamak kaydıyla vakfa üye olarak kaydedilebilirler.
Yönetim Kurulu tarafından belirlenen üyelik katkısı istenir.Bu üyeler, ilk toplantıda yönetim kurulu seçimi için oy kullanamazlar.
Tüzel kişiler, yetkili organlarının atayacakları temsilci aracılığıyla vakıfta temsil edilirler.

MÜTEVELLİLER HEYETİ
MADDE 8) Mütevelliler Heyeti, Vakfın yetkili karar organı olup oluşumu ve çalışmalarına ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir.
8.1) Mütevelliler Heyeti, Vakıf Yönetim Kurulu’nun çağrısı ve hazırladığı gündem doğrultusunda her yıl Mart ve Kasım ayında olağanolarak toplanır. Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.
8.2) Mütevelliler Heyeti toplantıları, toplantıda seçilecek bir başkan, bir başkan yardımcısı ve sekreterden oluşan Divanca yönetilir.
8.3) Mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplamı*. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde aynı gün, aynı yerde bir saat sonra ikinci toplantı yapılır. Bu toplantı yalnızca katılan mütevellilerle yapılır.
Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yandan bir fazlasıdır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlamı*. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.
8.4) Mütevellilerin ölmeleri, iş göremez duruma gelmeleri, ayrılmaları, 3 defa üst üste özürsüz toplantılara katılmamaları, ya da benzer nedenlerle Vakıfla bağlarının kalmaması ve Vakfın amacına aykırı hareket etmeleri, Vakıf çalışmalarına karşı engelleyici davranışta bulunmaları, üyeler arasında birlik ve beraberliği bozan, Vakıf kurullarını küçük düşürücü ve yıpratıcı davranışta bulunmaları üzerine Yönetim Kurulunun Önerisi ve Mütevelliler Heyetinin kararı ile Vakıfla ilişkileri kesilir.
MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 9) Mütevelliler Heyetinin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir,
9.1) Yasaların öngördüğü hükümler ile Vakfın amaç ve hizmet konulan doğrultusunda gereken kararlan almak,
9.2) Mart ayı olağan toplantısında geçen çalışma dönemi Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetim kurulunun denetim raprunu görüşmek, bilanço ve gelir gider çizelgelerinin inceleyip onaylamak, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası konusunda karar vermek,
9.3) Kasım ayı olağan toplantısında gelecek çalışma dönemi Yönetim Kurulu çalışma programım, bütçesini ve plasman planım görüşüp onaylamak, görevleri sona eren Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile asil ve yedek Denetim Kumlu üyelerini seçmek,
9.4) Yönetim Kurulunun önerisi üzerine mütevelli adayları ile Vakıfla ilişkisi kesilmesi önerilen mütevelliler hakkında gereken kararlan almak,
9.5) Yönetim Kumlunun önerisi ya da Mütevelli Heyeti üye tamsayısının 1/3 çoğunluk kararma dayanan Önerisi üzerine Vakıf resmi senedi değişikliklerini görüşmek ve gereken kararları almak
9.6) Vakfın yararına satın alınacak taşınmazlar ya da satılacak taşınmazlar ile Vakıf taşınmazlan üzerine ayni hak tesisi için Yönetim Kuruluna yetki vermek,
9.7) Vakfın, kurulacak üst kuruluşlara katılmasına ve gerektiğinde ayrılmasına, Vakfın dağılmasına ve yasalar gereğince diğer hususlar hakkında kararlar almak.
9.8) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
YÖNETİM KURULU
MADDE 10) Yönetim Kurulu Vakfın yetkili yönetim ve temsil organı olup, oluşumu, görev ve yetkileri ile çalşmalarına ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir.
10.1) Yönetim Kumlu, Mütevelliler Heyetinde açık oyla, iki yıl süre için seçilen 15 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun en az 1/3 üyesi Mütevellilerden seçilir.
10.2) Yönetim Kurulu üyelerinin ölmeleri, iş göremez duruma gelmeleri, ayrılmaları, özürsüz olarak 3 toplantıya üst üste katılmamaları ya da Özürlü olsalar bile bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmamaları halinde Yönetim Kurulu kararı ile ayrılmış sayılırlar ve yerlerine sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Seçilen üyeler ayrılan üyelerin görev süresini tamamlarlar.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE ll)Vakıf Yönetim Kurulu, Vakfın yetkili yönetim ve temsil organıdır. Görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
11.1) Vakıflarla ilgili yasal mevzuat ve işbu Vakıf Resmi Senedi hükümleri uyarınca Vakfı yönetmek ve temsil etmek,
11.2) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında Vakfın amaç ve hizmetlerinde düzenlenen tüm işlemleri ve çalışmaları yapmak, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.
11.3) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
11.4) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
11.5) Vakıf Senedinde öngörülen değişiklikleri görüşüp karara bağlamak ve Mütevelliler Heyetinin onayına sunmak.
11.6) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışmda şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
11.7) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
11.8) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.
11.9) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
11.10) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gideı* cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
11.11) Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
11.12) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
11.13) Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
YÖNETİM KURULUNDA İŞ BÖLÜMÜ VE TEMSİL
MADDE 12)Vakıf Yönetim Kurulu, kendi arasında bir başkan, bir ikinci başkan, bir sekreter ve bir sayman seçer. Vakfı yönetim kumlu temsil eder.
Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına temsil, tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.
YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA USULÜ
MADDE 13) Yönetim Kurulu ayda br kez olağan toplamı*. Gerektiğinde olağanüstü toplantı yapılabilir. Toplantı yeter sayısı 8 olup, karar yeter sayısı ise katılan üyelerin salt çoğunluğudur. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alman kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

DENETİM KURULU
MADDE 14)Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kumlu, mütevelli heyetçe kendi içinden iki yıl için açık oyla seçilen 3 kişiden oluşur. Ayrıca 3 yedek üye seçilir. Denetim Kurulu, çalışmalarını, Vakfın defter ve kayırları ile belgeleri üzerinde yaparlar. Herhangi bir nedenle ayrılan Denetim Kurulu üyesi yerine kalan dönem ile bağlı olarak sırasına göre yedek üye göreve çağrılır. Denetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
14.1) Üç aylık incelemeleri sonucu tespit edecekleri konu ve önerileri bir raporla Yönetim Kuruluna bildirmek
14.2) Çalışma dönemi sonunda bilanço ve gelir-gider çizelgeleri üzerinde yapacakları genel değerlendirmeye ilişkin konu ve önerilerini bir raporla mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kumluna vermek,
14.3) Yıllık bütçe ve plasman planı hakkındaki görüş ve önerilerini bir raporla mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna vermek,
VAKIF KOMİTELERİ
MADDE 15)Vakıf Yönetim Kurulu, amaç ve hizmet çalışmaları doğrultusunda gerekli gördüğü konularda Vakıf Komiteleri kurabilir. Vakıf Komiteleri kararları Vakıf için tavsiye niteliği taşır. Bağlayıcı yönü yoktur.
VAKIF YÜRÜTME BİRİMİ
MADDE 16)Vakıf Yürütme Birimi, yönetim kurulunun gözetim ve denetiminde Vakıf organlarının kararlarım uygulamak, iktisadi işlemler, tesisler ve diğer birimlerin Vakfa ilişkin işlev ve işlemlerini yerine getirmek amaç ve hizmet konularının gerçekleştirilmesini gerektiren işleri yapmakla görevlidir.
Yetkili Yönetici ve uzman danışmanlar ile yeterli sayıda personelden oluşacak Yürütme Birimi görevleri hakkında Yönetim Kurulunca kabul edilecek “Personel Özlük Haklan Yönetmeliği” uygulanır.
VAKIF MÜTEVELLİLERİNİN MALİ KONUMU
MADDE 17)Vakıf Mütevellilerine gerek bu konumlan gerekse Vakıf organlarında aldıkları görev nedeniyle herhangi bir adla ücret ödenemez. Ancak Vakıf organlarındaki görevleri nedeniyle Vakfa ilişkin olarak yapacakları giderler, belgeleri karşılığında kendilerine ödenir.
3.BÖLÜM-Mali Hükümler
VAKIF BÜTÇESİ

MADDE 18) Vakfın çalışma dönemi 1 Ocakta başlar 31 Aralıkta sona erer. Vakfın bütçesi, yıllık bütçe yönetmeliği ve gel ir-gider çizelgeleri ile plasman plamndan oluşur. Yıllık bütçe yönetmeliğinde öngörülen gelirler ile yanlan gider ödenekleri, harcama yetkileri ve yetkilileri gelirlerin alınma biçimleri gider ve harcamaya ilişkin belge düzeni, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde yapılacak aktarma yetkileri gibi konularda yer alır.
VAKFIN GELİRLERİ
MADDE 19) Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.
19.1) Amaç ve hizmet konularına uygun bağışlar
19.2) Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak sunulacak hizmetlerden yasalar çerçevesinde alınacak ücret ve yararlanma payları.
19.3) Vakfın taşımı* ve taşınmaz malları ile menkul kıymetlerinden elde edilecek kira, prim, temettü, komisyon, faiz, gelir payı ve diğer gelirler ile bunların satışlarında sağlanacak diğer artışları,
19.4) Vakfın sahibi bulunduğu ya da ortak olduğu iktisadi işletme ve ortaklıklardan elde edeceği gelirler,
19.5) Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yapılacak, koşullu ya da koşulsuz bağışlar ile ölüme bağlı ya da bağlı olmayan vasiyetler,
19.6) Futbol karşılaşmaları, turnuvalar, geziler, gösteriler, dergi, gazete, katalog ve kitap şenlikler, festivaller, video kaseti, ve film yarışmalar ve her türlü toplantılarından sağlanacak gelirler,
19.7) Diğer gelirler.
VERGİ BAĞIŞIKLIĞINA İLİŞKİN UYGULAMALAR
MADDE 20)Vakfın vergi bağışıklığına ilişkin uygulamalar aşağıda gösterilmiştir.
20.1) Vakıf yönetimi, çalışma dönemi içinde elde ettiği brüt gelirlerin %20’ sini yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçe ayrımı ve Vakıf malvarlığını arttıracak yatırımlara harcamaya yetkili olup kalan %80’ini ise Vakıf amaç ve hizmet konularına tahsise zorunludur.
20.2) Yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçe ve Vakıf malvarlığını arttıracak yatırımlar için ayrılmış Ödeneklerin tümü ya da bir bölümü Vakfın amaç ve hizmet konularına yönelik hizmetlere tahsis edilebilir.
20.3) Vakıf amaç ve hizmet konularına tahsis ettiği ödenekleri çalışma dönemi içinde harcaması zorunludur. Ancak bu ödeneklerin tümü yada bir bölümü belli projelerin gerçekleştirilmesi çin belirli bir süre ile fonda tutulabilir.
20.4) Vakfın amaç ve hizmet konularına tahsis edilen ödenekler hiçbir biçime başka bir amaç ve hizmet konusu için kullanılamaz. Yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri için ayrılan ödenekler, yedek akçe ya da Vakfın malvarlığını artıracak yatırımlar için kullanılabilir.
20.5) Vakfın amaç ve hizmet konularına yönelik hizmet ve tesislerinden en az %10 kapasite, yoksul ve yetenekli kimselere ayrılır.
20.6) Vakıf bilanço esasına göre gerekli defterleri tutar ve yıllık bütçeleri ile değişiklikleri uygulanmadan önce Maliye Bakanlığının onayına sunar. Onaylanan bütçe aynen uygulanır.
20.7) Vakfın gelir kaynaklarının elverişliliği oranında amaç ve hizmet konulan sıraya konularak uygulama yapılır.
YEDEK AKÇE
MADDE 21)Vakfın bir çalışma dönemi sonunda elde edilen gelirlerinden Yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri düşüldükten sonra kalan tutarın %5’i oranında yedek akçe ayrılır.Vakfın yıllık gelirleri, Yönetim giderleri ile Vakfa bağlı iktisadi işlemlerin zararlarını karşılamayacak durumda olursa Yönetim Kurulu kararı ile gerekli harcama yedek akçe hesabından karşılanır.
Yedek akçe karşılıklarıhesaben değil aktifte en iyi biçimde tamamlanacak menkul kıymetler karşılığında tutulur. Vakfın kuruluşundan başlamak üzere 10 yılda, Yönetim Kurulunun ilk toplantısında oluşan yedek akçeli yeterli olup olmadığı görüşülür. Yedek akçe yeterli görüşürse yedek akçe ayrılması durdurulur. Yeterli olmadığı kanısına varılırsa aynı biçimde yedek akçe ayrılmasına devam edilir ve izleyen her 5 yılda bu konu Yönetim Kurulu toplantısında görüşülür.
4.BÖLÜM- Genel Hükümler
VAKIF İKTİSADİ İŞLETMELERİ

MADDE 22) Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek, uygulama, eğitim ve gelire yönelik olmak üzere Vakıf iktisadi işletmeleri kurulabilir.
Vakıf Yönetim Kurulu tarafından kabul edilecek Vakıf iktisadi işletmesi statüsünde vakfın tesciline ilişkin bilgiler, vakfın amaç ve hizmet konuları, işletmenin çalışma konuları, işletmenin yönetim biçimi ve temsili, işletme yönetiminin sorumluluğu ve ilkeleri, mali işlemler, vergi bağışıklığı konusu, işletmenin denetimi gibi ilişkili hükümler yer alır. 
VAKIF RESMİ SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK
MADDE 23) Vakıf resmi senedinde yer alan amaç ve hizmet konularım nitelik ve kapsamlarının, Vakfedenlerin belirttikleri iradeye açıktan açığa uymayacak derecede değişmesi durumunda ya da Vakıf mallarının korunması ya da amaç ve hizmet konularının sürdürülmesi için Vakfın yönetim biçiminin değiştirilmesine kesin gereksinim duyulduğunda Vakıf Mütevelliler Heyeti kararı, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün görüşü ve Vakfın tesciline karar veren Asliye Hukuk mahkemesinin onayı le vakıf resmi senedinde değişiklik yapılabilir.
VAKFIN DAĞITILMASI
MADDE 24) Vakfın devamına yarar olmayacağı anlaşılır ya da Vakfın amaç ve hizmet konularının gerçekleşmesinin olanaksız duruma geldiği kanısına varılırsa Yönetim Kurulunun önerisi ya da Mütevelli Heyeti üye tamsayısının 1/3 çoğunluk kararma dayanan önerisi üzerine Mütevelliler Heyetinde 2/3 Üyenin katılımı ve katılan üye sayısının 2/3 “ünün oylarıyla Vakfın dağıtılmasına karar verilebilir. Vakıf Yönetim Kurulu, Vakfın tescilinin yapıldığı Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak dağılmanın tescilini ister ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün görüşü de alınmak suretiyle işlemler başlar. Dağılma işlemleri Yönetim Kurulu tarafından yapılır.
Vakfın dağıtılıp tüzel kişiliğinin sona ermesinden sonra dağılma bilançosu gereğince çıkacak malvarlığı Türkiye Futbol Federasyonuna verilir.
HÜKÜM EKSİĞİ
MADDE 25) Vakıf resmi senedinde hüküm bulunmayan durumlarda Türk Medeni Kanunu ve 5737 sayılı Vakıflar Kanunu hükümleri uygulanır.
YÖNETMELİKLER
MADDE 26) Vakıf resmi senedinin uygulanması, aşağıda gösterilen yönetmelikler ile ileride gerekecek yönetmelikler uyarınca yapılır.
30.1) Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
30.2) Personel Özlük Hakları Yönetmeliği
YÜRÜRLÜK
MADDE 28) Vakıf resmi senedi, yetkili Asliye Hukuk Mahkemesinin tescile ilişkin kararı ile birlikte noterlikçe onaylandığı tarihten başlamak üzere yürürlüğe girer
VAKFEDENLER
MADDE 29) Vakfı oluşturan Vakfedenlerin adları, konut ve uyrukları aşağıda gösterilmiştir.
29.1)
29.2)
29.3)
29.4)
29.5)
29.6)
29.7)
29.8)
29.9)
29.10)